Informacje z tej bazy danych należy traktować jako wytyczne podczas stosowania chemicznych pestycydów razem z biologicznymi środkami ochrony roślin i/lub naturalnym zapylaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub niepewności należy skontaktować się z doradcą.

Należy używać wyłącznie środków prawnie dozwolonych. Przed użyciem należy przeczytać etykietę.

Efekty uboczne dotyczące naturalnych wrogów

Pestycydy mogą mieć bezpośrednie działanie, jak uśmiercanie czy zatrzymanie wylęgu i powstawania poczwarek, jak również pośrednie działanie, jak ograniczenie składania jaj przez naturalnych wrogów czy problemy z przepoczwarzaniem oraz działanie odstraszające. Zarówno działania bezpośrednie, jak i pośrednie, zostały wzięte pod uwagę przy ocenie efektów ubocznych.

Dane te są oparte na jednorazowym zastosowaniu pestycydu w dopuszczonej dawce. Większe dawki lub wielokrotne zastosowanie mogą prowadzić do zwiększenia działania na naturalnych wrogów i zapylaczy. Wybrane środki mogą mieć inną formułę lub stężenie substancji czynnej niż testowany produkt. Również przez to działanie może być inne.

Wpływ środków chemicznych na naturalnych wrogów został zestawiony w czterech kategoriach (od 1 do 4) zgodnie z zakresem, w jakim środek wpływa na zdolność organizmu.

Symbole, które przedstawiają śmiertelność, toksyczność lub zmniejszenie skuteczności zwalczania:

 Od braku szkodliwości po niewielką szkodliwość < 25% redukcji

 Umiarkowana szkodliwość 25-50% redukcji

 Niebezpieczeństwo 50-75% redukcji

 Duże niebezpieczeństwo > 75% redukcji

Jeżeli nie został podany żaden symbol, działanie nie jest znane.

Uwaga: chodzi tu o bezpieczeństwo naturalnych wrogów, nie osoby stosującej!

Skutki uboczne pozostałości (utrzymywania się) w odniesieniu do naturalnych wrogów

Wiele środków jest również szkodliwych przez określony okres po zastosowaniu. W przypadku naturalnych wrogów działanie to utrzymuje się kilka tygodni. Wówczas środek pozostaje szkodliwy dla naturalnych wrogów. Dopiero po upływie określonego czasu pasożyty lub drapieżniki mogą zostać wprowadzone (ponownie). Podany czas odnosi się do jednorazowego zastosowania w dawce z etykiety. W przypadku większej ilości zastosowań skutki uboczne mogą utrzymywać się dłużej. Jeżeli nie podano żadnych informacji, skutki uboczne nie są znane. Skutki uboczne odnoszą się przede wszystkim do warunków, które panują w szklarniach w północno-zachodniej Europie. W cieplejszych i jaśniejszych warunkach skutki uboczne utrzymują się krócej. W przypadku upraw polowych skutki uboczne są czasem uzależnione od opadów. W przypadku niektórych środków zauważono, że skutki uboczne utrzymują się dłużej po opadach.

(Umiarkowanie) niebezpieczne środki o krótkotrwałych skutkach ubocznych mogą być jednak czasem używane: do korekty chemicznej w kotłach lub przed wyprowadzeniem naturalnych wrogów z upraw.

Zastosowanie i interpretacja danych

 • Organizmy glebowe: na skuteczność zwalczania roztoczy glebowych i występujących w glebie nicieni wpływ ma przede wszystkim podlewanie lub zraszanie chemicznymi pestycydami. Jeżeli podlewanie lub zraszanie pestycydem nie zostało wyraźnie wspomniane, przedstawione zostało działanie opryskiwania uprawy odpowiednim środkiem.
 • Siarka: Przy odparowaniu siarki działanie w dużym stopniu zależy od gęstości parowników, okresu użytkowania i wentylacji szklarni.
 • Opryskiwanie: Opryskiwanie środkiem hamuje rozwój wielu naturalnych wrogów i trzmieli i dlatego też jest stanowczo odradzane.

Efekty uboczne dotyczące trzmieli

Wszystkie wyniki uzyskane dla efektów ubocznych dotyczących trzmieli odnoszą się do B. terrestris. Możliwe jest, że skutki uboczne na inne rodzaje trzmieli będą się nieznacznie różnić. Odnośnie trzmieli stworzony został podział na cztery kategorie, które opisują sposób postępowania w przypadku stosowania danych pestycydów. Do zakrywania i usuwania należy zastosować funkcję Beehome ula.

Beehome

W ulu znajdują się dwa otwory wlotowe. Jeden z nich oferuje tak zwaną funkcję Beehome: przez ten otwór trzmiele mogą się dostać do środka, ale nie mogą wydostać się na zewnątrz. Drugi otwór wlotowy umożliwia ruch w obu kierunkach. System ten pozwala na szybkie wprowadzenie trzmieli do ula w dowolnym momencie, gdy tylko jest to konieczne ze względu na ochronę roślin. W tym celu należy zamknąć otwór wlotowy w obu kierunkach. W ciągu 2 godzin wszystkie trzmiele znajdą się w ulu. Wówczas ul należy całkowicie zamknąć i w razie konieczności przenieść na zewnątrz uprawy.

 • Brak działania:
  Stosowanie środka jest możliwe bez podejmowania specjalnych środków ostrożności.
 • Zakrywanie:
  Za pomocą systemu Beehome należy pozwolić wszystkim trzmielom powrócić do uli. Należy starannie zakryć każdy ul, a następnie zastosować pestycyd. Po zastosowaniu pestycydu należy  usunąć materiał zakrywający i ponownie otworzyć otwory wlotowe.
 • Usuwanie:
  Za pomocą systemu Beehome należy pozwolić wszystkim trzmielom powrócić do uli. Następnie należy usunąć ule z uprawy/szklarni i zastosować pestycyd. Po określonym czasie (i gdy uprawa wyschnie) trzmiele można ponownie wprowadzić. W międzyczasie należy dobrze wywietrzyć szklarnię.
 • Nie łączyć:
  Środka nie należy stosować w połączeniu z trzmielami.

Jeżeli nie został podany żaden symbol, działanie nie jest znane. 

Skutki uboczne pozostałości (utrzymywania się) w odniesieniu do trzmieli

Skutki uboczne dotyczące trzmieli utrzymują się przez kilka dni, podczas których nie należy wprowadzać trzmieli do uprawy. Dopiero po upływie określonego czasu pozostałość jest na tyle nieszkodliwa, że nie ma negatywnego wpływu na trzmiele. Jeżeli nie podano żadnych informacji, skutki uboczne nie są znane.

Nigdy nie należy usuwać uli z uprawy na dłużej niż 3 dni, w przeciwnym razie niektóre kwiaty nie zostaną zapylone. Ponadto powstaje wówczas deficyt pyłków, co prowadzi do wygłodzenia larw trzmieli. W takich przypadkach najczęściej konieczne jest wprowadzenie nowych uli.

Skutki uboczne odnoszą się przede wszystkim do warunków, które panują w szklarniach w północno-zachodniej Europie. W cieplejszych i jaśniejszych warunkach skutki uboczne utrzymują się krócej. W przypadku upraw polowych skutki uboczne są czasem uzależnione od opadów. W przypadku niektórych środków zauważono, że skutki uboczne utrzymują się dłużej po opadach. Trzmiele odwiedzają także sąsiednie uprawy, na których stosowane mogą być szkodliwe środki. Może to mieć negatywne skutki.

Reakcja

Baza danych jest regularnie aktualizowana. W razie pytań dotyczących brakujących danych lub wyraźnie różnych doświadczeń w porównaniu z tymi przedstawionymi w bazie danych należy napisać e-mail na adres sideeffects@spam-protectkoppert.com.

Źródła informacji

Dane w tej bazie są oparte na wielu źródłach informacji. Są to:

 • wyniki testów przeprowadzonych przez Koppert B.V.
 • doświadczenia polowe pracowników Koppert na całym świecie (zwłaszcza odnośnie informacji na temat skutków ubocznych)
 • wyniki badań grupy roboczej IOBC „Pesticides and beneficial organisms”
 • sprawozdania (międzynarodowych) instytucji badawczych
 • inne źródła, jak strony internetowe IOBC lub IPM Impact
 • producenci pestycydów

Odpowiedzialność i własność

W tej bazie danych firma Koppert przedstawia dane na temat efektów ubocznych na naturalnych wrogów i zapylaczy zgodnie z najlepszą wiedzą. Ponieważ firma Koppert nie ma wpływu na okoliczności ani na sposoby stosowania pestycydów, nie może zagwarantować osiągnięcia określonych wyników i nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkodliwe skutki, które mogą być wynikiem stosowania danych z bazy efektów ubocznych. W przypadku stosowania chemicznych pestycydów zawsze należy brać pod uwagę przepisy prawne.

Aplikacja internetowa jest własnością firmy Koppert. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej, w tym tekst, projekt, obrazy, logo i dźwięki należą do firmy Koppert lub jej licencjodawców. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Koppert nie wolno powielać, modyfikować i/lub podawać do wiadomości publicznej treści strony internetowej. Można natomiast drukować i pobierać informacje ze strony internetowej do własnego lub wewnętrznego użytku.